Licznik odwiedzin:
2027015
Do wakacji pozostało:
Data:

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

przy Zespole Szkolno-Przedszolnym w Krypach

 

  Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców i opiekunów uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypach.
 1. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
 2. Zadaniem Rady jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 3. Celem Rady jest partnerskie współdziałanie z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz z odpowiednimi władzami, instytucjami, placówkami, innymi radami rodziców, organizacjami obywatelskimi itp. na rzecz efektywnego, zintegrowanego procesu edukacyjno – wychowawczo - opiekuńczego oraz rozwoju kreatywnej osobowości uczniów.

 § 2

 1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów (klas) w szkole.
 2. Kadencja Rady trwa rok.
 3. Jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie któryś z jej członków, dopuszcza się wśród rodziców danego oddziału zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

 § 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco – doradczym.

 

 Wybory do Rady

§ 4

 

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice uczniów danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice lub opiekunowie uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic/opiekun prawny.

 

§ 5

 1. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.
 2. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

 

§ 6

Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

 

§ 7

 1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców.
 2. Przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców może też wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

 

§ 8

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków dyrektora szkoły.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

 

Władze Rady

 § 9

 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Osoby te tworzą Prezydium Rady Rodziców.
 3. Jeśli w czasie kadencji członek Prezydium Rady zrezygnuje ze swojej funkcji spośród członków rady dokonywane są wybory uzupełniające skład Prezydium Rady.

 

§ 10

 1. Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną.
 2. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby.
 3. Jeśli w czasie kadencji członek Komisji Rewizyjnej zrezygnuje ze swojej funkcji spośród członków rady dokonywane są wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej.

 

§ 11

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

 

§ 12

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
 2. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.
 • realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
 • gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady.

 

Posiedzenia Rady Rodziców

§ 13

 1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu.
 4. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

 

§ 14

 1. Przygotowanie programu posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego.
 2. Na 7 dni przed posiedzeniem Członkowie Rady otrzymują projekt porządku obrad.
 3. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 4. W posiedzeniach Rady może brać udział - z głosem doradczym – dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego - za zgodą lub na wniosek Rady.
 5. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecna jest co najmniej połowa członków Rady.

 

§ 15

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

 

Podejmowanie uchwał

§ 16

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
 3. W uzasadnionych przypadkach prezydium Rady ma prawo podejmowania uchwałw imieniu Rady Rodziców.

 

§ 17

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

§ 18

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

Prawa i obowiązki członków Rady

 § 19

 1. Członkowie Rady mają prawo do:
 • dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,
 • wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,
 • głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 1. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

 

Fundusze Rady Rodziców

§ 20

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

 

§ 21

Rada corocznie ustala szczegółowe zasady wydatkowania funduszu w planie finansowym wydatków.

 

§ 22

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Samorząd Uczniowski.

 

§ 23

1. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe.

2. Rada dysponuje zgromadzonymi na koncie środkami poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

 

§ 24

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady Rodziców.

 

§ 25

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Krypy, dn.10.09.2015r.

(miejscowość i data)

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
RODO
BIP
Ochrona danych osobowych
BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ
BEZPIECZEŃSTWO
ERASMUS +
Wyniki egzaminów zewnętrznych
Szkoła Podstawowa
Dla ucznia
Dla rodzica
SZKOLNE KALENDARIUM
Archiwum
OGŁOSZENIA
REALIZOWANE ZADANIA I INWESTYCJE
Realizowane programy i projekty
Regulaminy
Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy