Licznik odwiedzin:
2001268
Do wakacji pozostało:
Data:

Regulamin Samorządu Szkolnego

Zał. nr 5 do STATUTU

Regulamin Samorządu Szkolnego

Zespołu Szkół w Krypach

wchodzi w życie z dn. 01.09. 2014r.

I. Wstęp 

 1. Samorząd Szkolny Zespołu Szkół w Krypach, zwany dalej Samorządem działa na podstawie o systemie oświaty oraz statutu szkoły.
 2. Samorząd zrzesza wszystkich uczniów szkoły.
 3. Samorząd Szkolny jest reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

II. Celem Samorządu jest: 

 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny. 

III. Zadania Samorządu Szkolnego:

 1. Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych
 2. Przedstawianie Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
 3. Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć różnorodnych zainteresowań.
 4. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 6. Sporządzanie protokołów z zrealizowanych punktów planu pracy Samorządu Szkolnego. 

Samorząd Szkolny jest szkolną organizacją uczniów która organizuje życie w szkole, zaspakaja wspólne potrzeby i zainteresowania uczniów, broni praw ucznia, uczy samodzielności i troski o wspólne dobro.

IV. Uprawnienia Samorządu Szkolnego obejmują:

Samorząd Szkolny może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem stawianym wymaganiami

b)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań

d)     prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem

f)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu

V. Władze Samorządu Szkolnego 

Władzami Samorządu Szkolnego są: 

1a) na szczeblu klas: samorządy klasowe

1b) na szczeblu szkoły: samorząd szkolny (zarząd)

ad. 1a) Samorząd klasowy składa się z:

a)      przewodniczącego;

b)     zastępcy przewodniczącego;

c)      skarbnika

Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:

- ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym,

- reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli,

- reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych,

- udział w organizowanych pracach,

- informowanie klas o postanowieniach zarządu,

- inne zadania nałożone przez klasę lub Radę Rodziców

ad.1b) Samorząd Szkolny składa się z uczniów, wybieranych w wyborach równych, tajnych i powszechnych

W skład Samorządu Szkolnego wchodzą:

a)      przewodniczący,

b)     zastępca,

c)      skarbnik,

d)     członkowie sekcji (jeżeli zostaną powołane) kulturalno-artystycznej, plastycznej, pomocy koleżeńskiej oraz prac społecznych

 1. Wybory zarządu Samorządu Szkolnego odbywają się do końca września
 2. Wyborami zarządza opiekun Samorządu Szkolnego
 3. Kandydatami do zarządu Samorządu Szkolnego mogą być uczniowie klas IV, V, VI szkoły podstawowej oraz I , II, i III gimnazjum i to oni zgłaszają swoich kandydatów
 4. Każdej z wyżej wymienionych klas przysługuje prawo zgłoszenia dwóch kandydatów
 5. Uczniowie, którzy chcą kandydować, muszą uzyskać poparcie co najmniej połowy swojej klasy
 6. Samorządy klasowe mają obowiązek zgłoszenia kandydatów opiekunowi Samorządu Szkolnego
 7. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje karteczkę na której wpisze nazwisko swojego kandydata
 8. Wyborca wrzuca kartkę do urny wyborczej w obecności opiekuna Samorządu Szkolnego
 9. W skład zarządu Samorządu Szkolnego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów
 10. Trzech kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium Samorządu Szkolnego i otrzyma stanowiska; przewodniczącego, zastępcy, skarbnika
 11. Pozostali kandydaci do zarządu Samorządu Szkolnego zostaną członkami poszczególnych sekcji
 12. Kadencja Samorządu Szkolnego trwa jeden rok.
 13. Przewodniczący Samorządu Szkolnego koordynuje prace samorządu i reprezentuje Samorząd Szkolny wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły
 14. Samorząd Szkolny obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 15. Pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu zwołuje opiekun Samorządu Szkolnego tuż po wyborach

 VI. Zgromadzenie Samorządów klasowych

 1. Zgromadzenie samorządów klasowych jest organem kontrolującym prace Zarządu Szkolnego
 2. W skład zgromadzenia Samorządów Klasowych wchodzą samorządy klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum
 3. Na czele zgromadzenia Samorządów Klasowych stoi przewodniczący zarządu
 4. Zgromadzenie samorządów klasowych zwołuje jego przewodniczący lub opiekun Samorządu Szkolnego minimum raz w semestrze
 5. W obradach zgromadzenia samorządów klasowych mają prawo brać udział przedstawiciele klas I-III szkoły podstawowej, członkowie Rady Pedagogicznej na zasadach bez prawa głosu
 6. Do zadań zgromadzenia samorządów klasowych należy:

a)      ocena działalności Samorządu Szkolnego,

b)     wybór kandydata na opiekuna Samorządu Szkolnego,

c)      uchwalenie regulaminu Samorządu Szkolnego,

d)     wyrażenie opinii w sprawach dotyczących życia szkoły 

VII. Odwołanie członka Samorządu Szkolnego 

 1. Członka Zarządu Szkolnego można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Szkolnego lub nie bierze udziału w pracach Samorządu Szkolnego
 2. Sprawę rozpatruje zgromadzenie samorządów klasowych poprzez głosowanie tajne, równe i bezpośrednie
 3. Na miejsce odwołanego członka Zarządu Szkolnego powołuje się ucznia, który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w zarządzie szkolnym lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez zgromadzenie samorządów klasowych
 4. Członek Zarządu Szkolnego może sam zrezygnować z działalności w zarządzie. Stosuje się wtedy punkt 3 rozdziału VII 

VIII. Opiekun Samorządu Szkolnego

1. Kandydata na opiekuna Samorządu Szkolnego proponuje:

a)      Zarząd Szkolny,

b)     Rada Pedagogiczna,

c)      zgromadzenie Samorządów Klasowych,

d)     Dyrektor szkoły

2. Opiekuna Samorządu Szkolnego wybierają „trójki” klasowe lub Dyrektor szkoły ( w ostatnim miesiącu roku szkolnego)

3. Opiekun Samorządu Szkolnego uzyskuje status stałego obserwatora obrad zarządu i koordynatora jego działalności

4. Kadencja opiekuna 1 rok

IX. Przepisy końcowe

 1. Wszystkie decyzje Zarządu Szkolnego i zgromadzenia Samorządów Klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu Szkolnego i zgromadzenia Samorządów Klasowych.
 2. Decyzje podjęte przez Samorząd Szkolny muszą być zatwierdzone przez Dyrektora szkoły i nie mogą być sprzeczne ze statusem szkoły.

 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
RODO
BIP
Ochrona danych osobowych
BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ
BEZPIECZEŃSTWO
ERASMUS +
Wyniki egzaminów zewnętrznych
Szkoła Podstawowa
Dla ucznia
Dla rodzica
SZKOLNE KALENDARIUM
Archiwum
OGŁOSZENIA
REALIZOWANE ZADANIA I INWESTYCJE
Realizowane programy i projekty
Regulaminy
Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy